Set4Play

En smart musiktjänst för bättre gruppträningspass! 

 • Enkelt att göra den per­fek­ta mixen till träningspasset 
 • Lätt att söka och hit­ta trä­nings­musik i musikarkivet
 • Mixa på mobil, pad­da eller PC
 • Inlär­nings- och framfö­ran­des­töd för koreografin. 
 • Distri­bue­ra trä­nings­koncept med musik och utbildningsmaterial
 • Säker offli­ne upps­pel­ning inför träningsgruppen

Regi­stre­ra dig för en gra­tis 30-dagars provperiod!

Inget kre­dit­kort krävs för prov­pe­rio­den. Du kan bör­ja job­ba med musi­ken direkt!

Välj Set4Play-version för din verksamhet!

Instruktör

Set4Play Instruk­tör är ett komplett pass­musikt­jänst för att ska­pa musik­mixar som stö­der koreo­gra­fin. Fun­ge­rar på mobil, plat­ta eller PC. Sök och hit­ta rätt musik, spa­ra egna favo­ri­ter och spel­lis­tor, mixa musi­ken. Upps­pel­nin­gen är offli­ne via en smart app.

Det per­fek­ta ver­ky­get för:

 • Gruppt­rä­ning­sin­struk­tö­rer
 • PT
 • Sjuk­gym­nas­ter
 • Och mån­ga fler!

Enterprise

Set4Play Enterpri­se är en komplett platt­form for grupp- trä­ning. Pro­duk­tion av musik som stö­der koreo­gra­fin.  Fle­ra oli­ka stöd för instruk­tö­rens egen inlär­ning och framfö­ran­de  inför grup­pen. Pro­duk­tion av egna grupp-trä­nings­koncept komplett med instruk­tions­vi­deo. Lämpligt för:

 • Trä­ning­san­lägg­nin­gar och gym­ked­jor med stor gruppträningsverksamhet.
 • Leve­ran­tö­rer av gruppträningstjänster.
 • Stör­re idrottsorganisationer.

Om Set4Play

Specialiserat på gruppträning

Set4Play hjäl­per den ens­kil­da instruk­tö­ren eller den stör­re orga­ni­sa­tio­nen att ska­pa en effek­tiv struk­tur på verk­sam­he­ten. Genom att föl­ja Set4Plays process­teg Pro­duce­ra - Distri­bue­ra - Lära in - Framfö­ra blir allt myc­ket enklare!

 • Spin­ning
 • Cross­fit
 • HIIT inter­vallt­rä­ning
 • Taba­ta intervall
 • Dansklas­ser
 • Aero­bics 
 • Viktt­rä­ning
 • Stretc­hing 
 • Yoga 
 • Step
 • Pila­tes
 • Alla typer av trä­ning där uppläg­get stöds av musik

Över 600 kunder i Europa använder musik från oss!

Gym­musik är specia­li­se­ra­de på inter­net­ba­se­ra­de musik- och admi­ni­stra­tionst­jäns­ter i trä­nings­mil­jö. För gruppt­rä­ning, ins­pi­ra­tions­musik i gym och relax, samt röst­med­de­lan­den som stö­der verksamheten. 

Över 600 trä­ningscen­ter i Sve­ri­ge, Fin­land och England upps­kat­tar våra pro­duk­ter. Några av våra kun­der är: Fris­kis & Svet­tis (90 anlägg­nin­gar), Well­ness Stu­dio, Göte­borgs Stad, Lady­Li­ne, Easy­Fit, Fres­si, Liik­ku and mån­ga fler.

Prova Set4Play utan kostnad!

Som instruk­tör kan du pro­va Set4Play i 30 dagar utan kost­nad. Om du repre­sen­te­rar ett gym eller en spor­tan­lägg­ning och vill pro­va Set4Play i din orga­ni­sa­tion, kon­tak­ta oss med for­mu­lä­ret nedan. Vi på Gym­musik kom­mer att kon­tak­ta dig så snart som möjligt.

För gym och sportanläggningar: