Röstmeddelanden i Pin2 bakgrundsmusiktjänst

Använd hög­ta­lar­na för att kom­mu­nice­ra med kunderna!

Nå era kunder med röstmeddelanden!

Pin2 har en komplett ser­vice för röst­med­de­lan­den. Infor­me­ra besö­kar­na om nyhe­ter och säker­hets­regler. Tala om när det är tid att stän­ga och när lar­met sätts på. Ge trä­ning­tips och erbjudanden. 

Pin2 röst­med­de­lan­det­jänst har ett bib­lio­tek av fär­di­ga röst-med­de­lan­den, men vi kan även hjäl­pa med att ta fram in era egna skräd­dar­syd­da med­de­lan­den. Röst­med­de­lan­den spe­las upp på tider som ni väl­jer och i en högre ljud­vo­lym än musi­ken för bäs­ta hörbarhet. 

 

Så här låter några av våra röstmeddelanden!

Stängningsmeddelande

(Det­ta exem­pel har lägre kva­li­tet än den rik­ti­ga jingeln.)

Hygienmeddelande (COVID-19)

(Det­ta exem­pel har lägre kva­li­tet än den rik­ti­ga jingeln.)

Kom igång med röstmeddelanden

1. Fastställ vad som skall uppnås

Vill ni infor­me­ra om något vik­tigt eller vill vi berät­ta om en tjänst eller pro­dukt som våra med­lem­mar kan ha nyt­ta av. 

2. Produktion av meddelanden

Vi har ett brett urval av pro­fes­sio­nel­la rös­ter som läser in era manus­kript. Vi läg­ger gär­na till musik och/eller lju­def­fek­ter. Ni kan även pro­va att läsa in själva. 

 

3. Uppspelning

Vi lad­dar in röst­med­de­lan­de­na i vec­ko­ka­len­dern där de spe­las upp på tider som ni väljer. 

 

Låt oss hjälpa till med designen av era kampanjer!

- Gym­musik har en bred erfa­ren­het i kam­panj­de­sign och hjäl­per er att nå era mål.
- Tex­top­ti­me­ring, val av rätt röst och kor­rekt antal upps­pel­nin­gar avgör kam­pan­jens effektivitet. 

Varför ska man använda röstmeddelanden?

Ljud och röster är effektivt

Röst­med­de­lan­den inbäd­da­de i musik­ström­men är ett effek­tivt sätt att för­med­la buds­kap till era kun­der. Över­läg­set bätt­re än skriv­na med­de­lan­den och videos­kär­mar som hjär­nan har en ten­dens att filt­re­ra bort.

Öka räckvidden i er kommunikation med kunderna

Hem­si­da, Face­book och mail i all ära, men när er kund är i era loka­ler så behövs en annan typ av kom­mu­ni­ka­tion. Ett röst­med­de­lan­de som upp­ma­nar att ta del av en akti­vi­tet eller utnytt­ja ett erb­ju­dan­de som är aktuellt just nu. Vår erfa­ren­het visar att kam­pan­jer på till exem­pel pre­sent­kort eller som­mart­rä­ning som även innehål­ler röst­med­de­lan­den uppnår i genoms­nitt 30 procent bätt­re resultat.

Högre nåbarhet för viktig information

Ändra­de öppet­ti­der, nya säker­hets­regler och vik­ti­ga hygien­med­de­lan­den når ut på ett myc­ket effek­tivt sätt till era besökare.

Öka försäljningen av tjänster och produkter!

Oav­sett om det är pro­tein bars, hoo­dies, PT tjäns­ter eller mas­sa­ge så kom­mer röst­med­de­lan­den att öka er försäljning!

NYHET: Röstmeddelanden kan spelas också i början av passet

I tjäns­ten Set4Play för gruppt­rä­ning ingår ett till­val där ett röst­med­de­lan­de spe­las upp strax före pas­set star­tar. Finns det ett bätt­re tillfäl­le för att för­med­la information?

Prova röstmeddelanden i dina lokaler!

    Be om förslag och offert!