Om oss

Gymmusik i siffror

kunder i Europa använder våra tjänster

speciellt utvalda låtar

låtar spelas varje vecka

Vad är Gymmusik?

Gym­musik grun­da­des 2000 i Sve­ri­ge som en nät­ra­dio som snart loc­ka­de lyss­na­re från hela värl­den. Från bör­jar var det ett icke-pro­fit pro­jekt dri­vet av ett antal elds­jä­lar. Ett antal proffs inom ljud, musik och IT-tek­no­lo­gi kom snart med i pro­jek­tet (fle­ra av dem är fort­fa­ran­de akti­va i före­ta­get), vil­ket led­de till en ökan­de krets av beta­lan­de kun­der. Efter ett antal år väx­te ett int­res­se för busi­ness-to-busi­ness pro­duk­ter och Gym­musik som före­tag föd­des 2010.

Idag är Gym­musik en ledan­de inno­va­tör inom sys­tem för musik för trä­ning, kom­mu­ni­ka­tion för gymbranschen. Vi är huvud­sakli­gen verk­sam­ma i Skan­di­na­vien och Stor­brit­ta­nien, med ens­kil­da kun­der och expan­sionspla­ner i övri­ga Euro­pa. Gym­musik leve­re­rar musiklös­nin­gar till några av de störs­ta aktö­rer­na inom gymbranschen i både Sve­ri­ge och Fin­land. Des­sa lång­va­ri­ga rela­tio­ner har gett Gym­musik en unik insikt om gymbranschens behov och utma­nin­gar. Alla tjäns­ter är utveckla­de för att vara flexibla och vär­des­ka­pan­de för både små gym och sto­ra kedjor. 

Gym­musik är en pro­fes­sio­nell leve­ran­tör som kont­rol­le­rar hela leve­rans­ked­jan från våra serv­rar som finns runt om i Euro­pa till musik­boxar och appar hos våra kun­der. Tota­lans­va­ret gen­te­mot våra kun­der och det stän­digt pågåen­de kva­li­tetsförbätt­ring­sar­be­tet gör att kva­li­te­ten i det vi leve­re­rar vida övers­ti­ger våra kon­kur­ren­ters förmå­ga.  

Vi ser musi­ken som ett verk­tyg för vär­des­ka­pan­de och kund­behåll­ning. Vårt mål är att hjäl­pa våra kun­der att ge sina med­lem­mar en bätt­re upple­vel­se. Alla vet att bra musik under­lät­tar och stö­der trä­ning­supple­vel­sen. Käns­lan att kom­ma in i en trä­ning­san­lägg­ning och mötas av ins­pi­re­ran­de musik är oöverträffad. 

 

Vad vi står för

1

Positiv kundupplevelse ger fördelar

Besö­kar­pro­fi­len varie­rar under dagen och vec­kan. Med Gym­musiks tjäns­ter föl­jer musik och ljud­nivå auto­ma­tiskt varia­tio­nen. Det ger en posi­tiv och ins­pi­re­ran­de kun­dupple­vel­se och bidrag till att mins­ka upp­säg­nin­gar­na. Vi använ­der både orgi­nal­musik och musik som är fri från avgif­ter till rät­tig­het­sor­ga­ni­sa­tio­ner­na. Allt är lagligt och helt OK.

2

Ingen behöver hålla på med spellistor

Våra tjäns­ter är lätt­lär­da, enkla och krä­ver ett mini­mum av tid av personalen.

Vi garan­te­rar att ni aldrig mer behö­ver läg­ga onö­dig tid på spel­lis­tor och andra ins­täll­nin­gar. Trots det får ni det bäs­ta per­fekt anpas­sa­de musi­ken för er verksamhet!

3

En ny kanal för marknadsföring

I Gym­musiks tjäns­ter ingår möj­lig­he­ten att kom­mu­nice­ra med kun­der­na genom röstmeddelanden. 

Vet kun­der­na allt om er verk­sam­het? Vet dom att ni erb­ju­der sidot­jäns­ter som PT, mas­sa­ge eller kostrådgivning?

Röst­med­de­lan­den är en över­läg­sen kom­mu­ni­ka­tions­form jämfört med skär­mar och anslag. 

 

Få en kostnadsfri testperiod

    Boka in en online presentation

    Med en 15 minu­ters pre­sen­ta­tion och sam­tal kan vi läm­na ett förs­lag till ett upplägg som ger er kost­nads­bes­pa­rin­gar, ökad effek­ti­vi­tet och högre kundnöjdhet.