Pin2 inspirationsmusik för träning och relax.

Designad for musik i gym, spa, väntrum, reception, relax och omklädning.

Musiken i gymmet anpassas efter demografin på besökarna. 

Gym­musiks Pin2™ är en drifts­sä­ker tjänst för bakgrunds­musik för trä­ningscen­ter och andra verk­sam­he­ter oav­sett stor­lek. Det går att ha fle­ra oli­ka ljudzo­ner med varie­ran­de musik­pro­fi­ler. Ins­täll­nin­gen av pro­fi­ler­na sker enkelt på en webb­si­da som är till­gänglig på valfri inter­ne­tans­lu­ten enhet. När väl ins­täll­nin­gen är gjord, fun­ge­rar allt auto­ma­tiskt i ett rul­lan­de veckoschema. 

Musi­ken pla­ne­ras för att föl­ja besö­kar­nas musiks­mak när besö­kar­pro­fi­len varie­rar under dagen och vec­kan. Genom att ange till exem­pel musiks­til, årtal på musi­ken, tem­po och ljud­nivå på upps­pel­nin­gen får var­je besö­kargrupp hör den musik som ins­pi­re­rar trä­nin­gen bäst. Inga spel­lis­tor behö­ver göras!

Att ändra en ins­täll­nin­gen är enkelt och tar bara någon minut. Gym­musiks musik team upp­da­te­rar musik­bib­lio­te­ket dagli­gen så att även de senas­te hit­sen kom­mer med. 

En perfekt musiktjänst för träningsmiljö

Enkel musikplanering

Ska­pa den rät­ta käns­lan genom att väl­ja in musiks­ti­lar och årtal för musi­ken i ett dag- och vec­kosche­ma.  Gym­musiks smar­ta algo­rit­mer väl­jer sedan ut låtar­na med en bland­ning av topplå­tar och variation.

Alltid rätt tempo

Ett kons­tant tem­po (BPM) i musi­ken är den ens­kild vik­ti­gas­te fak­torn för en posi­tiv trä­ning­supple­vel­se. Pla­ne­ra in det tem­po som pas­sa er besö­kar­pro­fil bäst. Sedan ändras tem­pot helt auto­ma­tiskt enligt inställningarna.

Automatiskt på/av

Gym­musiks Pin2 musik tjänst sät­ter på och stän­ger av musi­ken på de tider ni öns­kar. Det går att stän­ga av musi­ken några minu­ter före stäng­ning, Det till­sam­mans med ett stäng­nings-med­de­lan­de för­hin­drar effek­tivt att någon blir kvar i lokalerna.

Automatisk ljudnivåreglering

Med Pin2 går det att stäl­la in varia­tio­nen över dagen i ljud­vo­lym på musi­ken. Sedan jus­te­ras ljud­vo­ly­men auto­ma­tiskt, kans­ke lägre på för­mid­da­gen och högre på kväl­len när lju­den från mas­ki­ner­na ökar. Inget mer spring till förs­tär­ka­ren för att regle­ra volymen! 

Inbyggd musikslinga startar automatiskt vid internetavbrott

Med Pin2 fort­sät­ter musi­ken att spe­la även om inter­net förs­vin­ner. När inter­net fun­ge­rar igen kopplas den van­li­ga musi­ken auto­ma­tiskt in igen.  Aldrig mer tyst i gymmet!

Perfekt ljudkvalitet

Pin2 musiks­pe­la­re har ett inbyggt hög­kva­li­ta­tivt ljud­kort som helt klart utklas­sar lju­det från dato­rer och plat­tor. Mer direkt och kla­ra­re ljudupplevelse!

365 dagars kundsupport

Vårt Sup­port Team finns all­tid redo för att hjäl­pa till att med even­tuel­la tek­nis­ka problem eller ge stöd och utbild­ning i använd­ning av Pin2 musikservice. 

Ännu fler fördelar

Musik på många olika ställen

Lika lätt som det är att få ins­pi­re­ra­de dunk i tyngd­lyft­nin­gen, lika lätt är det att få avs­lap­pan­de mjuk musik i om-klädningen. 

Anpassa musiken direkt

Ändra musi­ken på minu­ten för att anpas­sa till tema­kväl­lar, kund-öns­kemål eller bara för att höja stäm­nin­gen. Enkel fjärr­kont­roll för mobi­len eller vil­ken enhet du vill. 

Röstmeddelanden för nyheter, erbjudanden och förhållningsregler. 

Musik för spa, relax, väntrum eller behandlingsrum

Vi erb­ju­der avs­lapp­nan­de musik för omkläd­nings­rum, spa, relax och behand­lings­rum. Musi­ken ger kun­den en behaglig avs­lapp­nan­de käns­la. Utmärkt som ned­varv­ning efter ett krä­van­de trä­nings­pass. Eller lug­nan­de innan läkarbesöket. 

Prova möjligheterna med Pin2 i 30 dagar!

Tes­ta Pin2 utan någon som helst kost­nad eller bind­ning i 30 dagar. Enkelt att kom­ma igång, fullt stöd från Gym­musik Sup­port. Vi garan­te­rar en posi­tiv upple­vel­se!