Musik, effektivitet och kvalitet i träningsmiljö

Gym­musik leve­re­rar lät­tan­vän­da tjäns­ter som gör dagen enkla­re för före­tag med trä­ning och häl­sa som affär­sidé. Gruppt­rä­ning, ins­pi­ra­tions­musik i trä­nings­lo­ka­ler och röst­med­de­lan­den är vår pro­duk­tområ­den. 

 

Pin2 platt­form för ins­pi­ra­tions­musik för trä­ning och relax. Ext­remt lätt att anpas­sa musi­ken efter med­lem­mar­nas smak.

 

Set4Play platt­form för gruppt­rä­ning stö­der instruk­tö­ren och led­nin­gen i faser­na Pro­duk­tion- Distri­bu­tion - Inlär­ning - Framförande.

 

Gym­musiks röst­med­de­lan­det­jänst han­te­rar infor­ma­tion och intern marknadsföring. 

Läs mer

Musik för gym och träningscenter

Gym­musik är en ledan­de inno­va­tör inom sys­tem för musik och kom­mu­ni­ka­tion för gymbranschen. Vi erb­ju­der smar­ta lös­nin­gar för både bakgrunds­musik och gruppträning.

 

Pin2™ är ett flexi­belt verk­tyg för vär­des­ka­pan­de bakgrunds­musik genom AI-tek­no­lo­gi.
Set4Play™ är ett verk­tyg för pass­musik som ger både fri­het för instruk­tö­ren och kont­roll för administratören.

 

Pin2 låter dig snabbt och enkelt skräd­dar­sy en musik­pro­fil som pas­sar just din demo­gra­fi. Genom att stäl­la para­met­rar som t.ex. BPM, gen­re, top-list och volym för att sche­ma­läg­ga musi­ken per vec­ko­dag och tim­me kan du förbätt­ra dina med­lem­mars trä­ning­supple­vel­se. Vår AI tek­no­lo­gi väl­jer musi­ken utifrån para­met­rar­na, så du behö­ver aldrig mer slö­sa tid på att göra spellistor!

 

Set4Play är en tjänst för gruppt­rä­ning som låter ins­tuk­tö­ren väl­ja musik, han­te­ra koreo­gra­fi, mixa och spe­la upp genom vår app. Det är en hel­hets­lös­ning som både låter instruk­tö­ren ge pas­sen en per­son­lig flair och på sam­ma gång kva­litéts­sä­krar musi­ken. Vårt kure­ra­de musi­kar­kiv är i världsklass och instruk­tö­ren har möj­lig­het att bes­täl­la speci­fi­ka låtar.

Läs mer

Smarta lättanvända tjänster för företag

Pin2 - Komplett tjänst för musik för träning och relax

Pin2 är en platt­form för ins­pi­ra­tions­musik som pas­sar både det friståen­de gym­met och gymkedjan.

Ställ in musik­pro­fi­len som pas­sar med­lems­struk­tu­ren över dagen och vec­kan. Sedan fun­ge­rar allt automatiskt.

Vår ege­nut­veckla­de mik­ro­da­tor spe­lar upp musik och röst­med­de­lan­den i högs­ta ljud­kva­li­te­ten.  

Finns även med STIM och SAMI fri musik.

 

Set4Play - Allt som behövs för en effektiv gruppträningsverksamhet

Ska­pa musik­mixen som stö­der koreo­gra­fin med lät­tan­vän­da verk­tyg. På mobi­len, plat­tan eller PC’n. 

Använd fär­di­ga mal­lar och plug­ga in den egna favo­rit mixen. Taba­ta mixen är klar på en kvart!

Upp­gra­de­ra till Set4Play Enterpri­se och få en komplett gruppt­rä­nings-tjänst för pro­duk­tion, distri­bu­tion, inlär­ning och framförande. 

Finns även med STIM och SAMI fri musik.

 

Röstmeddelande - Information, nyheter och erbjudanden till kunderna

Röst­med­de­lan­den har en doku­men­te­rat god genoms­lags­kraft, myc­ket bätt­re än till exem­pel skärmmeddelanden. 

Använd röst­med­de­lan­de för vik­ti­ga inter­na med­de­lan­den, till exem­pel för hygien- och säker­hets regler. 

Med­de­la kun­der­na om vik­ti­ga nyhe­ter och förändrin­gar.  För­med­la för­de­lak­ti­ga erb­ju­dan­den och kampanjer. 

 Röst­med­de­lan­den spe­las upp som en natur­lig del av musikflö­det och i en högre ljud­vo­lym för bätt­re hörbarhet.

Tio års erfarenhet av musik och redundans

Grun­dat 2010, Gym­musik är ett inter­na­tio­nellt före­tag som specia­li­se­rar i att erb­ju­da flexibla hel­hets­lös­nin­gar med musik i cent­rum inom gymbranschen. Hun­dra­tals anlägg­nin­gar i Euro­pa använ­der våra tjäns­ter för att ska­pa mer­vär­de för sina medlemmar.

Vårt mål är att hjäl­pa kun­den att få ut vär­de genom musi­ken. Vi uppnår det­ta genom att mins­ka belast­nin­gen av admi­ni­stra­tion utan att ta bort möj­lig­he­ten att skräd­dar­sy musi­ken för med­lem­mar­na. För stör­re ked­jor erb­ju­der vi verk­tyg för cent­ral kont­roll som säkers­täl­ler att var­je låt på var­je anlägg­ning stär­ker varumärket.

Den som bort­ser från hur cent­ral musi­ken är för trä­ning­supple­vel­sen går mis­te om en vik­tig kon­kur­rensför­del. Vår exper­tis inne­fat­tar inte bara musik, till skill­nad från våra kon­kur­ren­ter kom­bi­ne­rar vi tek­no­lo­gi, demo­gra­fi och drifts­sä­ker­het för att ska­pa en per­fekt lös­ning för alla, från äga­re till medlem.

Börja använda våra musiktjänster idag!

Är det dags för en professionell musiktjänst?

Kon­tak­ta oss!

 

    Jag är intresserad av att: