Set4Play för instruktörer

En smart musikt­jänst för bätt­re gruppträningspass!

 • Enkelt att göra den per­fek­ta mixen till träningspasset
 • Lätt att söka och hit­ta trä­nings­musik i musikarkivet
 • Mixa på mobil, plat­ta eller PC
 • Inlär­nings- och framfö­ran­des­töd för koreografin
 • Säker offli­ne upps­pel­ning inför träningsgruppen

Regi­stre­ra dig för en gra­tis 30-dagars provperiod!

Inget kre­dit­kort krävs för prov­pe­rio­den. Du kan bör­ja job­ba med musi­ken direkt!

Se video: Så här fungerar Set4Play

Musik som boostar ditt pass!

Set4Play är det opti­ma­la verk­ty­get för gruppt­rä­ning­sin­struk­tö­rer och fit­ness proffs. Med Set4Play hit­tar du enkelt den rät­ta musi­ken som lyf­ter nivån på ditt pass. I Set4Plays mix­nings­verk­tyg finns alla verk­ty­gen för att mixa musi­ken så den stö­der ditt pass. Klipp i låtar­na, ändra BPM och cross­fa­de, gör en inter­vall­mix på mindre en minut med snabbverktygen. 

Lätt att använ­da på vil­ken inter­ne­tans­lu­ten enhet du vill, mobil, pad­da eller PC

Det här är Set4Play!

Musikbibliotek på över 65 000 låtar

Här hit­tar du låtar speciellt utval­da för att pas­sa för trä­ning i alla oli­ka for­mer. Använd den effek­ti­va sök­mo­torn för att hit­ta de rät­ta låtar­na. Vi läg­ger till ny musik var­je vec­ka från svens­ka och utländs­ka topplis­tor. Om du inte hit­tar det du söker går det fint att bes­täl­la låtar med det inbygg­da låtbeställningsformuläret.

 

Lätt att komma igång

Set4Play är byggt så att du får ett natur­ligt flö­de i ditt mixningsarbete.

Sök låtar, gör en spel­lis­ta. Gå till mix­nin­gen och använd verk­tygslå­dan med alla verk­tyg som behövs för att ska­pa den per­fek­ta mixen.

 

l

Flera olika stöd för framförande

När du leder din grupp så är det skönt att ha en hjälp för min­net. Set4Play erb­ju­der dels skrift­lig flash infor­ma­tion som hjäl­per till att hål­la ord­ning på var man är i koreo­gra­fin. Som alter­na­tiv går det att läg­ga in lju­def­fek­ter som ger led­ning för både instruk­tör och grupp. 

 

I

Enkel men kvalificerad mixning

Klipp låtar­na, ändra BPM och ljud­nivå, ändra cross­fa­de och lägg till en lju­def­fekt för att sät­ta färg på ditt pass. Med snabb­funk­tio­nen för inter­vall ska­par du taba­ta­mixen på några minu­ter! Byta ut eller läg­ga till en låt är enkelt, väl rätt låt och plug­ga in den på rätt stäl­le, fär­digklippt och klart.

 

 

Säker uppspelning offline

Set4Play spe­lar musi­ken även på de mest avlägs­na stäl­len som inte har wifi eller mobil­täck­ning. När du har ska­pat din mix syn­kas den auto­ma­tiskt till Set4Play appen. Inga mer avbrott i musiken!

Helt laglig musik

Njut av musi­ken! Vi tar hand om musik­rät­tig­he­ter­na så att artis­ter och låts­kri­va­re får betalt för sitt arbe­te. Vid sidan om de van­li­ga ori­gi­nallå­tar­na har vi även ett stort musi­kur­val av låtar som är STIM/SAMI fria.

Nytt: Musik för träningsvideo

Nu har vi även musik för trä­nings­vi­deo som har alla rät­tig­he­ter som behövs. Kon­tak­ta oss för mer information.

Intresserad? Prova att göra en musikmix och se hur enkelt det är!

Set4Play är ett musi­kverk­tyg för bland andra

 • Instruk­tö­rer 
 • Trä­ningscen­ter
 • Badan­lägg­nin­gar
 • Dans Stu­dios
 • Reha­bi­li­te­ring
 • Leve­ran­tö­rer av träningstjänster

Vi erb­ju­der 30 dagars kost­nadsfritt prov. Väl­kom­men att kon­tak­ta oss!

Prova Set4Play i 30 dagar utan kostnad!

Som instruk­tör kan du pro­va Set4Play i 30 dagar utan kost­nad. Om du repre­sen­te­rar ett gym eller en spor­tan­lägg­ning och vill pro­va Set4Play i din orga­ni­sa­tion, kon­tak­ta oss med for­mu­lä­ret nedan. Vi på Gym­musik kom­mer att kon­tak­ta dig så snart som möjligt.

För gym och sportanläggningar: