Set4Play Enterprise

En komplett tjänst för gruppt­rä­ning i oli­ka for­mer. Omfat­tar musik­pro­duk­tion, koreo­gra­fi­sup­port, distri­bu­tion av musik och inlär­nings­ma­te­rial (video, skriv­na instruk­tio­ner, digi­tal inlär­ning).  Admi­ni­stra­tions­mo­dul med verk­sam­hets­rap­por­ter och användarbehörigheter. 

 

Set4Play Enterprise är designat för och används av:

Träningsanläggningar med stor gruppträningsverksamhet

Leverantörer av instruktör att hyra

Leverantörer av gruppträningskoncept

Dans- och yogaverksamheter

Set4Play Enterpri­se är en komplett tjänst för admi­ni­stra­tion av gruppt­rä­nings­verk­sam­het. Musik, koreo­gra­fi och inlär­nings-mate­rial ska­pas cent­ralt och distri­bue­ras på sekun­den ut till alla eller utval­da instruk­tö­rer. Om så öns­kas kan instruk­tö­rer­na enkelt, men inom giv­na ramar, byta ut musi­ken i pas­sen. Skriv­na instruk­tio­ner, doku­ment, video och framfö­ran­des­töd kan distri­bue­ras till alla mobi­la enhe­ter. Enkel­he­ten och säker­he­ten i Set4Play Enterpri­se höjer effek­ti­vi­te­ten och säkrar kva­li­te­ten i er gruppträningsverksamhet. 

Fyra steg för en effektivare gruppträningsverksamhet

Producera

Distribuera

h

Inlärning

Framförande

De fyra ste­gen i Set4Play Enterpri­se: Pro­duk­tion – Distri­bu­tion – Inlär­ning – Framfö­ran­de, sam­lat i en och sam­ma platt­form, leder till en struk­tu­re­rad, effek­tiv och kva­li­tets­sä­krad admi­ni­stra­tion av era gruppträningskoncept.

Läs gär­na mer om hur man struk­tu­re­rar gruppt­rä­nings-verk­sam­he­ten med hjälp av Set4Play Enterpri­se genom att lad­da ner broschy­ren (på engels­ka) i pdf-for­mat med knap­pen nedan.

 

  Varför välja Set4Play Enterprise?

  För gymkedjor och träningscenter med en stor gruppträningsverksamhet

  • Leve­re­ra hög kva­li­tet och mer varie­ra­de gruppt­rä­nings­pass för ökad kund­till­fredss­täl­lel­se.
  • Högre effek­ti­vi­tet och kost­nads­bes­pa­rin­gar genom enkel administration.
  • Reduce­ra inlär­nings­ti­der­na av nya pass genom effek­tivt inlärningsstöd.
  • Ska­pa och underhåll ert eget varu­mär­ke inom gruppträning.
  • Använd era mest kva­li­fice­ra­de instruk­tö­rer för att ska­pa pass av hög kvalitet.
  • Reduce­ra kost­na­der­na för inköp­ta för­ko­reo­gra­fe­ra­de pass genom att göra egna koncept.
  • Få överblick över verk­sam­he­ten genom tyd­li­ga aktivitetsrapporter.
  • Publice­ra, upp­da­te­ra och ta bort nya koncept på sekunden.
  • Möj­lig­het att låsa koncept med löse­nord för att skyd­da upphovsrätten.
  • Instruk­tö­rer­na får ett enkla­re sätt att arbe­ta musik och bätt­re stöd för inlär­ning och framförande

  För instruktörer

  • Ska­pa enkelt musi­ken till ditt pass genom att använ­da fär­di­ga mallar. 
  • Tillgång till internt fär­dig­ko­reo­gra­fe­ra­de pass
  • Tyd­ligt och stöd­jan­de använ­da­rin­ter­face vid upps­pel­ning i mobil eller på platta. 
  • Lätt att kom­ma igång och lätt att ska­pa ett pass med koreo­gra­fi och stöd­jan­de musik. 
  • Sepa­rat inlär­nings­mo­dul som gör inlär­nin­gen enkla­re med en rad oli­ka stöd
  • Mixa och spe­la upp musik och koreo­gra­fis­töd i mobilen. 

  För leverantörer av gruppträningstjänster:

  • Bätt­re kva­li­tet i instruk­tö­rens framfö­ran­de genom tyd­li­ga koncept, inlär­nings- och framförandestöd.
  • Distri­bue­ra koncept med musik och inlär­nings- och framfö­ran­des­töd på sekunden.
  • En tyd­lig ver­sions­han­te­ring där för­ra säson­gens klas­ser kan tas bort och ersät­tas av nytt material. 
  • Enkelt att byta ut låtar utan att ändra struk­tu­ren i en musik­mix. För mer varia­tion och för att läg­ga till musikönskningar.
  • Allt till­gängligt i mobi­len, ett verk­tyg som finns i alla instruk­tö­rers hand. 
  • Framfö­ran­des­töd med lju­def­fek­ter och ins­pe­la­de rös­tin­struk­tio­ner som gör pas­set mer levan­de och ger instruk­tö­ren vägledning.

  600 nöjda kunder i Europa


  Gym­musik är specia­li­se­ra­de på inter­net­ba­se­ra­de musik- och admi­ni­stra­tionst­jäns­ter i trä­nings­mil­jö. För gruppt­rä­ning, bakgrunds­musik i gym och relax, samt röst­med­de­lan­den som stö­der verksamheten. 

  Över 600 trä­ningscen­ter i Sve­ri­ge, Fin­land och England upps­kat­tar våra pro­duk­ter. Några av våra kun­der är: Fris­kis & Svet­tis (90 anlägg­nin­gar), Fitness24Seven, Well­ness Stu­dio, Göte­borg Stad, David Llo­yd, Easy­Fit, Fres­si, Liik­ku and mån­ga fler. 

  Låt oss hjälpa er att förbättra er gruppträningsverksamhet!

  Set4Play är desig­nat för att utveckla er gruppt­rä­ning. Tjäns­ten har ska­pats för att lösa de problem med admi­ni­stra­tion och musik som ofta uppstår i gruppt­rä­nings­verk­sam­he­ten. Ta kon­takt med oss för ett sam­tal om hur vi kan hjäl­pa dig att effek­ti­vi­se­ra och höja kva­li­te­ten i gruppträningen.